January 18, 2021

Thống Kê Lô Gần

Các bộ số chưa ra theo biên độ 10 ngày trở lên

Bộ số 33 ra ngày 01-01-2019, đến ngày 11-01-2019 vẫn chưa ra 10 ngày

Bộ số 74 ra ngày 01-01-2019, đến ngày 11-01-2019 vẫn chưa ra 10 ngày

Bộ số 29 ra ngày 31-12-2018, đến ngày 11-01-2019 vẫn chưa ra 11 ngày

Bộ số 45 ra ngày 31-12-2018, đến ngày 11-01-2019 vẫn chưa ra 11 ngày

Bộ số 98 ra ngày 31-12-2018, đến ngày 11-01-2019 vẫn chưa ra 11 ngày

Bộ số 50 ra ngày 30-12-2018, đến ngày 11-01-2019 vẫn chưa ra 12 ngày

Bộ số 67 ra ngày 29-12-2018, đến ngày 11-01-2019 vẫn chưa ra 13 ngày

Bộ số 20 ra ngày 28-12-2018, đến ngày 11-01-2019 vẫn chưa ra 14 ngày

Bộ số 92 ra ngày 28-12-2018, đến ngày 11-01-2019 vẫn chưa ra 14 ngày

Bộ số 81 ra ngày 25-12-2018, đến ngày 11-01-2019 vẫn chưa ra 17 ngày

 

Bộ số 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Max gan 28 24 22 21 34 23 24 19 21 21 33 27 23 23 25 19 20 29 30 20
Bộ số 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
Max gan 23 28 24 23 25 22 28 22 30 25 29 20 22 20 23 35 27 23 26 38
Bộ số 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
Max gan 26 22 25 19 30 21 25 29 27 23 26 25 21 23 22 25 20 30 35 20
Bộ số 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79
Max gan 22 18 28 26 25 29 29 23 20 21 18 24 20 18 36 22 19 19 33 15
Bộ số 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
Max gan 20 22 20 27 29 25 28 23 21 23 23 25 23 23 22 27 28 25 24 20

 

Related Posts
Comments
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *